wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

�zmir�de Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Prof. Dr. Turhan Uslu������������������������������������ 0232 464 33 22

Jinekolojik Onkoloji

Kitab�m�z

Jinekolojik Onkoloji Grubu taraf�ndan haz�rlanan bu kitap, multidisipliner bir anlay�� i�inde konu ile ilgili g�ncel bilgilerden yararlan�larak yaz�lm��t�r. Kitab�n birinci k�sm�nda karsinogenez, molek�ler biyoloji, epidemioloji, klinik ve pataloji; ikinci k�sm�nda ise tedavi yakla��mlar� anlat�lm��t�r. Bu sayede okuyucuya daha pratik bir kullan�m �ekli hedeflenmi�tir. Kad�n hastal�klar� ve do�um, Patoloji, Medikal onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Radyodiagnostik dallar�nda �al��an t�m uzman ve asistan doktorlar�n, ayr�ca T�p fak�ltesi ��rencilerinin yararlanaca�� inanc�nday�z.

ISBN 975-6981-14-8

Jinekolojik Onkoloji

 

Resmi veya grafi�i a��klayan alt yaz�.

Adresimiz

�air E�ref Bulvar� 51/4 Alsancak �ZM�R

 

Telefon: 0 (232) 4643322

Faks: 0 (232) 4646490

E-posta: tu@ttmail.com